Val 2022

2022 är ett valår. Alla som är över 18 år och är svensk medborgare får rösta i valet till riksdagen.

Vill du veta mer om vem som har rätt att rösta i andra val, klicka HÄR.

 

Hur röstar jag?
Om du är osäker på hur man röstar kan du titta på våra 2 videor som visar hur det går till.

Valsystemets grunder

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

 • Allmän rösträtt. Rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, det vill säga ålder, medborgarskap och bostadsort.
 • Lika rösträtt. Alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, det vill säga en röst per person.
 • Fria val. Ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
 • Hemliga val. Väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur hen röstat.

Direkta val. Väljarna utser direkt de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige ­– de är direktvalda av folket.

Läs mer genom att Klicka HÄR.

Vad kan jag rösta på?

Funktionshinderpolitik är viktigt men det pratas inte mycket om det.
Vad står de olika partierna för?
Här har vi samlat alla riksdagspartiers åsikter om funktionshinder.

Dessa texter är tagna från varje partis hemsida. Texterna om funktionshinderpolitik finns i skrivande stund inte på lättläst.

Klicka på det parti du vill veta mer om
Vänsterpartiet

Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever sitt liv med en normbrytande funktionalitet ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra.

Personer med funktionsnedsättningar ska inte göras fattigare utan få del av standardhöjningar.
Systemet med jobbskatteavdrag som ökar ekonomiska skillnader mellan olika människor bör avvecklas.

För att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet måste flera saker göras.
Arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler måste vara tillgängliga.
Diskrimineringslagstiftningen bör skärpas så att inskränkningar som begränsar människors delaktighet tas bort.
Vi vill också att tillgången till hjälpmedel blir likvärdig i hela landet.

Alla människor ska också ha rätt till arbete eller sysselsättning. Därför måste vi ha en inkluderande arbetsmarknad.
Daglig verksamhet är den vanligaste insatsen i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Det måste vara möjligt att pröva på olika former av daglig verksamhet och det måste utvecklas former för människor att gå vidare till jobb. Fler måste få arbete med moderniserade lönestöd och möjlighet till stöd och handledning.

Personlig assistans är också en insats i LSS och har förbättrat livskvaliteten enormt för många. Rätten till personlig assistans måste stärkas.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning bör bli svensk lag. Det är ett sätt att sätta press på regeringar att respektera mänskliga rättigheter för alla.

Klicka HÄR för att läsa mer om Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna

Tillgänglighet och delaktighet i alla delar av samhället

För Socialdemokraterna handlar tillgänglighet om att forma ett samhälle där alla behövs och alla kan delta.
Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. Så skapar vi ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.

Socialdemokraterna vill:

 • reformera LSS för att få en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet
 • att människor som behöver hjälp för att leva ett fritt och oberoende liv ska få det – LSS ska även i fortsättningen vara en rättighetslagstiftning
 • förbättra och stärka möjligheten till utbildning för personer med funktionsnedsättning
 • se en samordnad kraftsamling för att människor med en funktionsnedsättning ska få stöd att komma in på, eller tillbaks till, arbetsmarknaden.

Ett tryggt Sverige där alla är delaktiga

Funktionshinderpolitik rör alla politikområden. Det handlar om jobb och skola, om samhällsbyggnation och sjukvård, om barndom och äldreomsorg. Men ytterst handlar det om mänskliga rättigheter. Ingen människas vilja att utbilda sig, förbättra sin kompetens eller gå framåt i karriären ska förslösas.

LSS (Lagen om stöd och service) och assistansersättningen har inneburit en enorm förbättring av levnadsvillkoren för många med funktionsnedsättning. Alla som har behov av stöd och service ska ha rätt till detta genom den lagstiftning som finns i vårt land. Vi slår vakt om LSS och assistansersättningen.

Under mandatperioden har inga förändringar av lagstiftningen gjorts, däremot har domar påverkat tillämpningen och därmed gjort tolkningen tuffare. För oss är det uppenbart att lagen är föråldrad och otydlig och att många idag beroende av att ta hjälp av jurister för att få stöd. Regeringen kan och ska inte styra Försäkringskassans rättstillämpning men det är regeringens ansvar att noga följa vilka konsekvenserna blir och, om det behövs, lämna förslag på ny lagstiftning.

Det har blivit tydligt att dagens lagstiftning inte duger. Det gäller även frågan om på vilket sätt man ska ha rätt till hjälp för att äta och att andas. Därför vill vi ändra lagen. LSS är till för människorna som behöver stöd, när det inte fungerar behöver vi politiker agera. Vi har tillsatt en LSS-utredning som ska skapa ett bättre system som bidrar till ökad delaktighet för de barn och vuxna som behöver stöd. I avvaktan på en förändrad och förbättrad lagstiftning har regeringen vidtagit några snabba åtgärder för att hindra att människor kommer i kläm. Regeringen har tillfälligt stoppat omprövningar av rätten till assistans och förtydligat lagen så att personlig assistans ska kunna beviljas för väntetid och beredskap under dygnsvila.

Insatser enligt LSS är en rättighet. Kommunerna får inte neka LSS-insatser med motivet att de inte har råd. Det är orimligt att personer med funktionsnedsättning blir fångar i sina kommuner och inte kan ta med sig beslut om LSS när de flyttar. Vi vill utreda möjligheten att överföra beslut om LSS när man flyttar till en annan kommun. En del känner oro över att barn med omfattande funktionsnedsättningar inte ska kunna växa upp med sina föräldrar i sitt hem. Det måste vara en självklarhet. Staten tar redan idag ansvar för dem med störst behov. Detta måste också omfatta barn med störst behov.

Så fort det bara är möjligt vill vi se en tydligare lagstiftning som ger bättre möjligheter till barn och vuxna med funktionsnedsättning att leva självständiga liv och vara delaktiga i samhällslivet. Vi ska ha ökad trygghet och mer delaktighet. Inget annat.

 

Det här har vi gjort:

  • tillsatt en statlig utredning med uppdraget att se över och stärka lagstiftningen som rör LSS och assistansersättningen
  • höjt lönebidraget, vilket är viktigt för att skapa förutsättningar för fler personer med funktionsnedsättning att etablera sig på arbetsmarknaden
  • höjt grundnivån i sjuk- och aktivitetsersättningen för att minska de ekonomiska klyftorna
  • sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Därmed minskar skatteorättvisan mellan dem som jobbar och dem som uppbär denna ersättning.

Klicka HÄR för att läsa mer om Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Miljöpartiet vill

 • att LSS-lagen förtydligas så att människor får det stöd de har rätt till,
 • att samhället blir tillgängligt för personer med psykisk eller fysisk funktionsvariation,
 • motverka diskrimineringen av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.

Välfungerande LSS

Ingen människa ska behöva hamna i en situation där man inte vet hur livet eller vardagen kommer att se ut framöver. Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS-lagstiftningen ska förtydligas så att människor får det stöd de behöver och har rätt till, vilket var syftet med LSS från början.

Ett mer tillgängligt Sverige

Alla individer är olika och samhället ska inte bara vara utformat för de som utgör normen. Miljöpartiet har tillsammans med Sveriges samlade funktionshindersrörelse varit pådrivande för att bristande tillgänglighet nu klassas som diskriminering i Sverige. Och vi fortsätter vara pådrivande i arbetet med att göra Sverige tillgängligt i praktiken.

Bättre ekonomiskt stöd

Miljöpartiet vill förbättra situationen för den med funktionsnedsättning som har det tufft ekonomiskt.
Den som saknar arbetsförmåga ska ändå få ett ekonomiskt stöd som går att leva på.

Bättre tillgänglighet på arbetsmarknaden

Alla förtjänar att delta fullt ut samhället, då är jobb en viktig del. Vi vill öka insatserna så att fler med funktionsnedsättning kan få ett jobb och att fler får arbeta utifrån sin egen förmåga.

Vi vill även förbättra förutsättningarna för sociala företag. Det ska bli lättare och gå snabbare att få de hjälpmedel som behövs i arbetet. Arbetsgivare ska kunna vara säkra på att kunna få bra stöd vid behov.

Lika rätt i EU

Miljöpartiet jobbar för att det antidiskrimineringsdirektiv som tidigare stoppats äntligen kommer på plats i EU och att direktivet om tillgänglighet stärks. Vi vill också:

 • att en EU-strategi för att konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska få genomslag i unionen.
 • att stater som vägrar följa gemensamma principer om mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna.

Miljöpartiet regerar
I regering har vi gjort flera insatser för allas rätt att delta fullt ut i samhället:

 • Tillsatt en utredning som har i uppgift att se över LSS-lagstiftningen, för att säkerställa mer ändamålsenliga insatser.
 • Tillsatt en utredning för att stärka rätten till assistans för behov av tillsyn och smalna av definitionen av normalt föräldraansvar.
 • Tillsatt en utredning för att stärka yrket personlig assistent.
 • Tillsatt en utredning om översyn av reglerna om gode män och förvaltare.
 • Ändrat lagen för att säkerställa att assistans ges även för väntetid och beredskap, och tillfälligt stoppat tvåårsomprövningarna av assistansersättningen.
 • Ändrat lagen så att andning och sondmatning tydligt utgör grundläggande behov för personlig assistans.
 • Höjt garantiersättningen och sänkt skatten på sjuk- och aktivitetsersättningen och höjt bostadstillägget.
 • Tillfört extra medel till kommunerna för att de ska kunna höja habiliteringsersättningen och gett i uppdrag till LSS-utredningen att se över frågan om habiliteringsersättningen för att göra utformningen av ersättningen mer likformig i kommunerna.
 • Skärpt lagstiftningen om bristande tillgänglighet som diskriminering, till att även gälla företag med mindre antal anställda.
 • Föreslagit en rekordhög höjning av schablonersättningen för personlig assistans.
 • Förbättrat lönestödet för personer med funktionsnedsättning, så att det blir tydligare för arbetsförmedlare, anställda och arbetsgivare vilket stöd som finns och hur det kan användas.
 • Tillsatt en utredning som ser över behovet av mer ändamålsenliga och flexibla insatser för den som har nedsatt arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom.

Klicka HÄR för att läsa mer om Miljöpartiet.

Centerpartiet

Samhället måste vara tillgängligt för alla och funktionshinder får inte vara ett hinder för människor i vardagen.

Centerpartiet vill:

 • Ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över sitt stöd, sin hjälp och sin service.
 • Värna den personliga assistansen
 • Att tillgången till den vanliga arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättning ska bli bättre.
 • Öka möjligheterna för unga med funktionsnedsättning att arbeta eller studera.

Samhället ska vara tillgängligt för alla

Vi ska ha ett samhälle som är tillgängligt för alla. Därför får inte funktionshinder vara ett hinder för människor som vill utbilda sig, jobba, ha en aktiv fritid eller engagera sig i samhället.

Centerpartiet var med och drev igenom den nya lagstiftning som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska vara grund för diskriminering. Ett samhälle som är tillgängligt för alla är en grundläggande demokratifråga.

För dem i behov av mest stöd finns LSS-lagen (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).
Det är en rättighetslag som ger personer med funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra.
Det är en viktig lag som vi vill skydda.

Att få personlig assistans är viktigt och förenklar vardagen för många människor. Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat den unika situation som gäller för varje människa. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning fler möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service.

Bättre möjligheter på arbetsmarknaden

Vi är övertygade om att ett steg mot full delaktighet är möjligheten att kunna försörja sig genom eget arbete. Det ska vara enkelt att anställa en person med funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att arbetsmarknaden blir mer öppen för dem som vill jobba trots att de har begränsad arbetsförmåga. De som har så omfattande funktionsnedsättningar att de inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön.

Det behövs ett större fokus på hur personer med funktionsnedsättning kan få bättre möjligheter att delta i samhället och försörja sig själva. Ett av de viktigaste sätten att få fler människor i arbete handlar om att sänka kostnaderna för att anställa genom exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter. Centerpartiet har länge drivit frågan om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen och låta fler aktörer få förmedla jobben. På detta sätt kan utförare specialisera sig på att förmedla jobb åt särskilda grupper, som exempelvis personer med funktionsnedsättning.

Företagande är ett bra sätt för människor att bryta sitt utanförskap. Men personer med funktionsnedsättning har idag nästan inga möjligheter att starta eget företag. Även om både viljan, kunskapen och idéerna finns, är risken stor att bli av med det stöd man har behov av eller att stödet inte är anpassat för eget företagande. Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att driva företag måste därför förbättras. Det kan exempelvis handla om att få färdtjänst i samband med företagandet eller anpassning av arbetsplatsen.

Det behövs också förbättrade möjligheter till utbildning för personer med funktionsnedsättning. För den som går eller har gått i gymnasiesärskolan måste det bli enklare att studera vidare och komma ut på arbetsmarknaden.
Det handlar bland annat om möjligheten att finansiera sina studier.

Unga personer som på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning har svårt att arbeta eller studera fullt ut, kan få rätt till så kallad aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Systemet idag är utformat så att många unga med funktionsnedsättningar som får aktivitetsersättning inte deltar i insatser som syftar till att öka chanserna att få arbete eller börja studera. Ett skäl är att de förlorar sin rätt till ersättning om de vill studera på deltid. Den som har sjuk- eller aktivitetsersättning tjänar inte heller på att söka arbete eftersom inkomsten kan minska när man skriver in sig vid Arbetsförmedlingen. Människor som har sjuk- eller aktivitetsersättning måste ges bättre förutsättningar att bryta sitt utanförskap. Deras situation kan förändras och därför vill vi att det ska vara möjligt att våga testa att arbeta eller studera utan att förlora sin ersättning.

Valfrihet för människor med funktionshinder

Alla ska ha möjlighet att påverka sin egen situation. Om man har en funktionsnedsättning är det viktigt att den hjälp och det stöd man får är anpassat efter individens behov. Därför vill vi ge människor med funktionsnedsättning ökade möjligheter att bestämma över innehållet i stöd, hjälp och service. Framför allt personer som får sin assistans från kommunen har för lite valfrihet idag. Därför vill vi se över ersättningen för den kommunala assistansen.

Klicka HÄR för att läsa mer om Centerpartiet.

Liberalerna

Alla ska kunna förverkliga sig själva, med eller utan funktionsnedsättning

Alla människor är olika, och alla har rätt att vara med i samhället på lika villkor. En liberal funktionshinderpolitik handlar om att riva hinder, så att alla ska kunna bli sitt bästa jag.

Utgångspunkten i vår politik är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige ratificerade 2008 och som syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av de mänskliga rättigheterna.

Liberalerna vill:

 • Bristande tillgänglighet är diskriminering
 • Myndigheter ska samverka för att ge bästa möjliga stöd
 • Bättre stöd i skolan till barn med funktionsnedsättning
 • Bättre stöd till de som vill och kan ta del av högre utbildning
 • Bättre stöd för personer med funktionsnedsättningar att komma in på arbetsmarknaden och för att behålla ett arbete
 • Inför fritt val av hjälpmedel i hela landet
 • Återupprätta LSS och personlig assistans

RIV HINDREN

När tillgänglighet och användbarhet finns med från början, behöver en funktionsnedsättning inte vara ett hinder. Tillgänglighet är en nyckelfråga för att alla ska ha lika möjligheter att forma sina egna liv. Alla ska ha full tillgång till offentliga platser, vallokaler och kollektivtrafik liksom till affärer, banker, med mera. Liberalerna har i många år arbetat för att bristande tillgänglighet är diskriminering, och detta blev verklighet genom en ny lag 2015.

Myndigheter ska samverka

Sverige har många högtställda mål i funktionshinderpolitiken, och det finns många olika insatser som syftar till att ge bättre livschanser för personer med funktionsnedsättning. Men i praktiken fungerar det inte alltid.
Många människor kommer i kläm mellan olika system. Vi vill att myndigheter som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kommunerna ska vara skyldiga att samarbeta för att människor ska få bästa möjliga stöd.

Bättre stöd i skolan och högre utbildning

Alla barn ska mötas med höga förväntningar i skolan. Skolan ska ge alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt – också över godkänt. Lärare och rektorer behöver kunskaper för att kunna ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättning, och det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka osynliga funktionsnedsättningar som ADHD och dyslexi. Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning.
Även institutioner för högre utbildning såsom högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och universitet måste kunna ta emot och stötta studenter med funktionsnedsättning. Studiemedelssystemet behöver anpassas för personer med funktionsnedsättningar eller personer med varaktig sjukdom så att de bättre kan kombinera livet och studier.

Bättre stöd att få jobb

Att ha ett jobb eller en sysselsättning är viktigt för möjligheten att leva ett gott liv. Det finns idag flertalet stöd för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att få jobb, men de fungerar inte alltid.  En del behöver bara stöd med att hitta ett arbete som passar, andra har svårt även med omfattande insatser att kunna arbeta. Men aktivitet och gemenskap är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Meningsfull daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar. Inlåsningseffekter i daglig verksamhet måste motarbetas, det främsta målet bör vara att alla som kan ska ha stöd och möjlighet att kunna utvecklas och på sikt försörja sig själv, eller bidra till egen försörjning, genom arbete. Arbetsmarknaden bör få stöd för att ta fler personer med funktionsnedsättningar tex för trainee- eller mentorsprogram.

Rätt till bra hjälpmedel

Idag är det ofta krångligt att få hjälpmedel. Villkoren är olika över landet. Vi vill att ansvaret ska samlas hos regionerna, och att det ska vara samma regler i hela landet. Valfrihet mellan olika hjälpmedel ska vara en självklarhet.
Att kunna vara aktiv på fritiden är en viktig del av att leva som andra, och det bidrar också till att behålla hälsan. Därför är det helt oacceptabelt att vissa landsting idag nekar så kallade ”fritidshjälpmedel”.

Återupprätta den personliga assistansen.

Liberalerna har varit pådrivande vid flera viktiga reformer för personer med funktionsnedsättning, inte minst LSS-reformen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som är ett stort framsteg i arbetet för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar. Det mest uppmärksammade inslaget i reformen är införandet av rätt till personlig assistans. Tanken är att människor som dagligen är beroende av olika stödinsatser ska ha ett reellt inflytande över sina liv, till exempel över vem som ger hjälp och stöd. LSS har dock under lång tid urholkats genom allt snålare rättspraxis, och genom att regeringen begärt att Försäkringskassan ska minska antalet timmar med assistans. Personlig assistans är viktigt, det ger människor möjlighet att leva, inte bara överleva. Vi vill återupprätta LSS och den personliga assistansen till den frihetsreform det en gång var. Vi anser att ett demokratiskt, humanistiskt och modernt samhälle som Sverige har råd att ta hand om alla i samhället på ett fullgott sätt.

 

Klicka HÄR för att läsa mer om Liberalerna.

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna står för en människosyn som utgår från människans okränkbara värde och att alla människor är olika. Utifrån sina egna villkor ska alla ha rätt till full delaktighet i samhället och jämlika levnadsvillkor.
Personer med funktionsnedsättning ska ges möjlighet till jobb. Det ger livskvalitet, självbestämmande och delaktighet i samhället. Lönestöden måste förbättras ytterligare, trygghetsanställningarna öka och den offentliga sektorn visa vägen för övriga arbetsgivare genom att nyanställa.

Klicka HÄR för att läsa mer om Kristdemokraterna.

Moderaterna

I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Den som har en funktionsnedsättning ska kunna vara en del av samhällsgemenskapen genom utbildning, arbete och sysselsättning anpassat efter sin egen förmåga. Det ska finnas tillgång till boendeformer och hjälpmedel som möter varje individs behov.

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. Och för de som på grund av funktionsnedsättning inte har möjlighet att delta i arbetslivet över huvud taget vill vi öka möjligheterna till en meningsfull daglig sysselsättning utformad utifrån egna önskemål och förutsättningar.

LSS ska garantera att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder får stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Stödet syftar till att hjälpa människor med funktionsnedsättning att i så stor utsträckning som möjligt leva friare och mer självständiga liv.

LSS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många personer med svåra funktionsnedsättningar. Ytterst handlar det om att tillförsäkra personer med omfattande och varaktiga stödbehov insatser som de behöver för sitt dagliga liv. Detta kräver ett stabilt och långsiktigt ansvarstagande från samhällets sida.

 • Den som behöver det ska i större utsträckning ges möjlighet att välja och ha inflytande över vem som ska utföra vård-, rehabiliterings-, och stödinsatser, liksom utformningen av dessa insatser.
 • Den som har en funktionsnedsättning ska ges möjligheten att delta i arbetslivet utifrån sina egna förutsättningar.
 • Den som är i behov av vård, stöd eller service bör få större inflytande över sin situation. Utbudet av arbete, sysselsättning, boendeformer och hjälpmedel behöver bli mer varierat och anpassat till de individuella behov som finns.

 

Klicka HÄR för att läsa mer om Moderaterna.

Sverigedemokraterna

Det är viktigt att arbeta för allas människors funktionsrätt i det svenska samhället. Personer med funktionsvariation ska få det stöd som behövs och ges möjligheter till goda levnadsvillkor. Staten, regionerna och kommunerna har ett gemensamt ansvar att erbjuda metoder som gör funktionsvariationer överkomliga oavsett var i landet du bor.
Personer med funktionsvariation ska kunna ta del av samhällets tjänster och då krävs det utöver valfriheten också ökad tillgänglighet till lokaler, byggnader, utemiljö och information. Detta var också intentionen med lagen om stöd och service (LSS) som är en rättighetslag som ska ge personer med funktionsvariation möjlighet att leva som andra. LSS och framförallt assistansreformen har blivit en frihetsreform som förbättrat livskvaliteten för många människor med olika funktionsvariation.

Klicka HÄR för att läsa mer om Sverigedemokraterna.

Skip to content